02
2021
06

strtok函数查找标记

int main(){static char whit[]="6xiao6xiali6cong6naigai6dahu";char *token;char *line="6";token...